کاربر programmer

عضو برای: 6 سال
نوع: حرفه‌ای
دسترسی‌های خاص: امتیازدهی به پرسش‌ها
امتیازدهی به پاسخ‌ها
کاهش امتیاز ارسال‌ها
تغییر شاخه‌ی همه‌ی پرسش‌ها
ویرایش همه‌ی پرسش‌ها
ویرایش همه‌ی پاسخ‌ها
ویرایش همه‌ی دیدگاه‌ها
بستن همه‌ی پرسش‌ها
تایید یا رد ارسال‌ها
نمایش یا مخفی کردن همه‌ی ارسال‌ها

فعالیت توسط programmer

امتیاز: 658 امتیاز (رتبه #1)
پرسش‌ها: 149
پاسخ‌ها: 120
دیدگاه‌ها: 13
امتیاز روی: 0 پرسش, 0 پاسخ
اعطا کرده: 0 افزایش امتیاز, 0 کاهش امتیاز
دریافت کرده: 0 افزایش امتیاز, 0 کاهش امتیاز
...